,
-


( )


- (lact-), - (lacti-), - (lacto-)
-
- (laryng-), - (laryngo-)
-- (leuc-, leuk-), - (leuco-, leuko-)-


,

,


- (lept-), - (lepto-)
,

,

- (lien-), - (lieno-)
- (lys-), - (lysi-), - (lyso-)

- (lymphaden-), - (lymphadeno-)- (lymphangi-), - (lymphangio-)


,
-,

- (lip-), - (lipo-)

- (lith-), - (litho-)
()

-
-
.

,
- (log-), - (logo-)

,


-,
-


-
[an error occurred while processing this directive]


(c)