-
-


,- (tal-), - (talo-)
- (thalam-), - (thalamo-)


,

,
- (tars-), - (tarso-)

-

- (tel-), - (tele-), - (telo-)

,
, ,

,,
,(-)

-

,


,
,-,


,,

- (terat-), - (terato-)

- (therm-), - (thermo-)

-

- U


,

,
- (tetan-), - (tetano-)--99


- (thym-), - (thymo-)- (tympan-), - (tympano-)


,,
-
,


,

-


-

- (tox-), - (toxi-), - (toxo-), - (toxic(o)-),()
-

-

-

- (thorac-), - (thoraco-)
-X-


,, -


-


,

,
- (trache-), - (tracheo-)
,
,


,
,
- (trich-), - (tricho-),

- (thromb-), - (thrombo-),

- (troph-), - (tropho-)()
˨

-


,[an error occurred while processing this directive]


(c)