.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- (phag-), - (phago-)-


,

- (pharyng-), - (pharyngo-)

-(c) 2007-2015.